Закон no 996 ст9

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.

3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця.

Права і обов’язки сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку.

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

7. Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

8. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

9. Копії первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства лише за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Обов’язковим є складання реєстру документів, що вилучаються у порядку, встановленому законодавством.

Вилучення оригіналів таких документів та регістрів забороняється, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. < Абзац другий частини дев'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012 >

kodeksy.com.ua

Профи Винс —

ЗАКОН УКРАИНЫ

О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине

С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины
от 11 мая 2000 года N 1707-ІІІ,
от 8 июня 2000 года N 1807-ІІІ,
от 22 июня 2000 года N 1829-ІІІ,
от 9 февраля 2006 года N 3422-ІV,
от 8 июля 2010 года N 2457-VІ,
от 2 декабря 2010 года N 2756-VІ,
от 15 февраля 2011 года N 3024-VІ,
от 12 мая 2011 года N 3332-VІ
(изменения, внесенные подпунктами 3, 4 пункта 1 Закона Украины
от 12 мая 2011 года N 3332-VІ, вступают в силу с 1 января 2012 года),
от 7 июля 2011 года N 3614-VІ,
от 22 декабря 2011 года N 4224-VІ,
от 13 апреля 2012 года N 4652-VІ,
от 2 октября 2012 года N 5406-VІ,
от 16 октября 2012 года N 5463-VІ,
от 24 октября 2013 года N 663-VІІ,
от 2 сентября 2014 года N 1669-VІІ,
от 14 октября 2014 года N 1702-VІІ,
от 17 июля 2015 года N 652-VІІІ,
от 3 сентября 2015 года N 675-VІІІ,
от 2 июня 2016 года N 1405-VІІІ,
от 3 ноября 2016 года N 1724-VІІІ
(изменения, внесенные Законом Украины от 3 ноября 2016 года N 1724-VІІІІ,
вводятся в действие с 3 января 2017 года),
от 13 апреля 2017 года N 2019-VІІІ,
от 5 октября 2017 года N 2164-VІІІ,
от 16 ноября 2017 года N 2210-VІІІ

Данный Закон определяет правовые принципы регуляции, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

Для целей данного Закона термины употребляются в таком значении:

активы — ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых событий, использование которых, как ожидается, приведет к получению экономических выгод в будущем;

бухгалтерский учет — процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений;

внутрихозяйственный (управленческий) учет — система сбора, обработки и подготовки информации о деятельности предприятия для внутренних пользователей в процессе управления предприятием;

(абзац четвертый части первой статьи 1 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

хозяйственная операция — действие или событие, которое вызывает изменения в структуре активов и обязательств, собственном капитале предприятия;

обязательство — задолженность предприятия, которая возникла в результате прошлых событий и погашение которой в будущем, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, которые воплощают в себе экономические выгоды;

экономическая выгода — потенциальная возможность получения предприятием денежных средств от использования активов;

консолидированная финансовая отчетность — финансовая отчетность предприятия, осуществля ющего контроль, и предприятий, которые им контролируются, как единой экономической единицы;

(абзац восьмой части первой статьи 1 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

национальное положени е (стандарт) бухгалтерского учета — нормативно-правовой акт, которым определяются принципы и методы ведения бухгалтерского учета и составлени я финансовой отчетности предприятиями (кроме предприятий, которые согласно законодательству составляют финансовую отчетность по международным стандартам финансовой отчетности и национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета в государственном секторе), разработанный на основе международными стандартами финансовой отчетности и законодательства Европейского Союза в сфере бухгалтерского учета и утвержденный центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета;

(абзац девятый стать и 1 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 16.10.2012 г. N 5463-VІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

учетная политика — совокупность принципов, методов и процедур, использу емых предприятием для ведения бухгалтерского учета, составлени я и представлени я финансовой отчетности;

(абзац десятый части первой статьи 1 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

первичный документ -документ, содержащий сведения о хозяйственной операции;

(абзац одиннадцатый статьи 1 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

финансовая отчетность — отчетность, содерж ащая информацию о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия;

(абзац двенадцатый части первой статьи 1 в
редакции Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

пользователи финансовой отчетности (далее — пользователи) — физические или юридические лица, которые нуждаются в информации о деятельности предприятия для принятия решений.

международные стандарты финансовой отчетности (далее — международные стандарты) — принятые Советом по международным стандартам бухгалтерского учета документы, которыми определен порядок составления финансовой отчетности.

(статья 1 дополнена абзацем четырнадцатым
согласно Закону Украины от 12.05.2011 г. N 3332-VI)

расходы — уменьшение экономических в ы год в виде уменьшения активов или увеличени я обязательств, которые привод я т к уменьшению собственного капитала (за исключением уменьшения капитала за счет его изъятия или распределени я владельцами);

(стать я 1 дополнен а абзацем пятнадцатым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

доходы — увеличение экономических в ы год в виде увеличения активов или уменьшени я обязательств, котор ые привод я т к росту собственного капитала (за исключением роста капитала за счет взносов владельцев);

(стать я 1 дополнен а абзацем шестнадцатым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

отчет о платежах в пользу государства — документ, содерж ащий детализированную информацию о налогах, с борах и других платежах предприятий, подлежащи х к уплате в пользу государства согласно З акону, который подается предприятиями, осуществля ющими деятельность по добыч е полезных ископаемых общегосударственного значения или заготовку древесины и при этом представляют общественный интерес. К предприятиям, осуществля ющим деятельность по добыч е полезных ископаемых общегосударственного значения, принадлежат предприятия, осуществля ющие деятельность по геологическо му изучени ю , в том числе опытно-промышленной разработк е , месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения и/или добыч у полезных ископаемых общегосударственного значения, и/или выполнение работ (осуществление деятельности), предусмотренных соглашением о распределении продукции относительно полезных ископаемых общегосударственного значения, и/или транспортировк у трубопроводами (в том числе с целью транзита) углеводородов и химических продуктов;

(стать я 1 дополнен а абзацем семнадцатым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

отчет об управлении — документ, содерж ащий финансовую и нефинансовую информацию, характеризу ющую состояние и перспективы развития предприятия и раскрыва ющую основные риски и неопределенности его деятельности;

(стать я 1 дополнен а абзацем восемнадцатым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

собственный капитал — раз ница между активами и обязательствами предприятия;

(стать я 1 дополнен а абзацем девятнадцатым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета в государственном секторе — нормативно-правовой акт, которым определяются принципы и методы ведения бухгалтерского учета и составлени я финансовой отчетности для распорядителей бюджетных средств, центрального органа исполнительной власти, реализу ющего государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, разработанный на основе международны х стандарт ов бухгалтерского учета для государственного сектора и утвержденный центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета;

(стать я 1 дополнен а абзацем двадцатым согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

предприятия, представляющие общественный интерес, — предприятия — эмитенты ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торгам на фондовых биржах или относительно ценных бумаг которых осуществлено публичное предложение, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие финансовые учреждения (кроме других финансовых учреждений и негосударственных пенсионных фондов, принадлежаших к микропредприятиям и малым предприятиям) и предприятия, которые согласно данному Закону принадлежат к крупным предприятиям;

(статья 1 дополнена абзацем двадцать первым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ,
абзац двадцать первый части первой статьи 1 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 16.11.2017 г. N 2210-VІІІ)

таксономия финансовой отчетности — состав статей и показателей финансовой отчетности и ее элементов, которые подлежат раскрытию. Таксономия финансовой отчетности утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета;

(стать я 1 дополнен а абзацем двадцать вторым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — доход, определяе мый путем вычитания с дохода от реализации продукции, товаров, работ, услуг (в том числе платежей от аренды объектов инвестиционной недвижимости) предоставленных скидок, стоимости возвращенных ранее проданных товаров, доход а , которы й по договорам принадлеж и т комитентам (принципалам и т.п.), и налогов и сборов.

(стать я 1 дополнен а абзацем двадцать третьим
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Другие термины для целей данного Закона используются в значениях, определенных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном секторе и международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие согласно законодательству, в зависимости от того, к акие из указанных стандартов применяются предприятием.

(стать я 1 дополнен а частью второй согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 2. Сфера действия Закона

1. Данный Закон распространяется на все х юридических лиц, созданных согласно законодательству Украины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, на представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности (далее — предприятия), которые обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность, а также на операции по выполнению государственного и местных бюджетов и составлени ю финансовой отчетности о выполнении бюджетов с учетом бюджетного законодательства.

(часть первая стать и 2 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

2. Часть вторая статьи 2 исключена

(согласно Закону Украины
от 11.05.2000 г. N 1707-III)

2. Для целей данного Закона предприятия (кроме бюджетных учреждений) могут принадлежать к микропредприятиям, малым, средни м или крупным предприяти ям .

Микропредприятиями являются предприятия, показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, отвечают по меньшей мере двум из таких критериев:

балансовая стоимость активов — до 350 тысяч евро;

чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — до 700 тысяч евро;

среднее количество работников — до 10 лиц.

Малыми являются предприятия, не отвеча ющие критериям для микропредприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, отвечают по меньшей мере двум из таких критериев:

Средними являются предприятия, не отвеча ющие критериям для малых предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, отвечают по меньшей мере двум из таких критериев:

балансовая стоимость активов — до 20 миллионов евро;

чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — до 40 миллионов евро;

среднее количество работников — до 250 лиц.

Крупными являются предприятия, не отвеча ющие критериям для средних предприятий и показатели которых на дату составления годовой финансовой отчетности за год, предшествующий отчетному, отвечают по меньшей мере двум из таких критериев:

балансовая стоимость активов — свыше 20 миллионов евро;

чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — свыше 40 миллионов евро;

среднее количество работников — свыше 250 лиц.

Новообразовавшиеся предприятия во время определения соответствия критериям применяют показатели на дату составления годовой финансовой отчетности.

Если предприятие одной из приведенных категорий по показателям годовой финансовой отчетности на протяжении двух лет подряд не отвечает приведенным критериям, оно относится к соответствующей категории предприятий.

Для определения соответствия критериям, установленным в евро, применяется официальный курс гривны относительно иностранных валют (средний за период), рассчитанный на основании курсов Национального банка, устанавлива вшихся для евро на протяжении соответствующего года.

(в статью 2 включена часть вторая согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

3. Субъекты предпринимательской деятельности, которым в соответствии с законодательством предоставлено разрешение на ведение упрощенного учета доходов и расходов, ведут бухгалтерский учет и подают финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством об упрощенной системе учета и отчетности.

Статья 3. Цель бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия.

(часть первая стать и 3 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

2. Бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, которые используют денежный измеритель, основываются на данных бухгалтерского учета.

3. Предприятия, которые имеют право ведения упрощенного учета доходов и расходов и не зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, могут обобщать информацию в регистрах бухгалтерского учета без применения двойной записи.

(статья 3 дополнена частью третьей согласно
Закону Украины от 02.12.2010 г. N 2756-VI)

Статья 4. Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность основываются на таких принципах:

полное освещение — финансовая отчетность должна содержать всю информацию о фактических и потенциальных по следствиях хозяйственных операций и событий, способных повлиять на решени я , которые принимаются на ее основе;

автономность — каждое предприятие рассматривается как юридическое лицо, обособленное от е го владельцев, в связи с чем личное имущество и обязательства владельцев не должны отображаться в финансовой отчетности предприятия;

последовательность — постоянное (из года в год) применение предприятием избранной учетной политики. Изменение учетной политики возмож но только в случаях, предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, международными стандартами финансовой отчетности и национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном секторе, и должна быть обоснована та раскрытая в финансовой отчетности;

непрерывность — оценка активов и обязательств предприятия осуществляется исходя из предположения, что его деятельность будет продолжаться и в дальнейшем;

начисление — доходы и расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновени я , независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;

превалирование сущности над формой — операции учитываются согласно и х сущности, а не только исходя из юридической формы;

единый денежный измеритель — измерение и обобщение всех хозяйственных операций предприятия в его финансовой отчетности осуществляются в единой денежной единице;

других принципах, определенных международными стандартами или национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, или национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государственном секторе в зависимости от того, к акие из приведенных стандартов применяются предприятием.

(статья 4 в редакции Закона
Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 5. Валюта бухгалтерского учета и финансовой отчетности

Предприятия ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую отчетность в денежной единице Украины. По требованию пользователей финансовая отчетность может быть дополнительно пер есчитана в иностранную валюту.

(статья 5 с изменениями, внесенными согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Раздел II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 6. Государственная регуляция бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине

1. Государственная регуляция бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Украине осуществляется с целью:

создания единых правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, которые являются обязательными для всех предприятий и гарантируют и защищают интересы пользователей;

усовершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

2. Регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета, утвержда ющим национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета в государственном секторе, другие нормативно-правовые акты относительно ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

(часть вторая статьи 6 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 16.10.2012 г. N 5463-VІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

3. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в банках устанавливается Национальным банком Украины в соответствии с данным Законом и международными стандартами финансовой отчетности.

(часть третья статьи 6 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 15.02.2011 г. N 3024-VI)

4. Часть четвертая статьи 6 исключена

(часть четвертая статьи 6 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 08.07.2010 г. N 2457-VI,
исключена согласно Закону
Украины от 07.07.2011 г. N 3614-VI)

5. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности по соглашению о распределении продукции, в том числе валюта, а также перечень, формы, содержание, отчетный период, порядок составления и представления финансовых отчетов по соглашению о распределении продукции, определяются таким соглашением в соответствии с Законом Украины «О соглашениях о распределении продукции».

(статья 6 дополнена новой частью пятой согласно
Закону Украины от 08.06.2000 г. N 1807-III,
в связи с этим часть пятую считать частью шестой,
часть пятая статьи 6 в редакции
Закона Украины от 02.10.2012 г. N 5406-VI)

6. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции согласно отраслевым особенностям имеют право разрабатывать на базе национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета или национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе методические рекомендации относительно их применени я по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета.

(часть шестая стать и 6 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 7. Исключена

(согласно Закону Украины
от 16.10.2012 г. N 5463-VI)

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Статья 8. Организация бухгалтерского учета на предприятии

1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется непрерывно со дня регистрации предприятия до его ликвидации.

2. Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся к компетенции его владельца (владельцев) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами.

3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечени е фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности на протяжении установленного срока, но не мен е е трех лет, несет уполномоченный орган (должностное лицо), осуществля ющий руководство предприятием, или владелец согласно законодательству и учредительным документам.

(часть третья стать и 8 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

4. Для обеспечения ведения бухгалтерского учета предприятие самостоятельно с соблюдением требований данного Закона избирает формы его организации:

(абзац первый части четвертой статьи 8 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

введение в штат предприятия должности бухгалтера или создание бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером;

пользование услугами специалиста по бухгалтерскому учету, зарегистрированного как предприниматель, который осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица;

ведение на договорных началах бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией или предприятием, субъектом предпринимательской деятельности, самозанятым лицом, проводящим деятельность в сфере бухгалтерского учета и / или аудиторской деятельности;

(абзац четвертый части четвертой статьи 8 с изменениями,
внесенными согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

самостоятельное ведение бухгалтерского учета и составление отчетности непосредственно владельцем или руководителем предприятия. Эта форма организации бухгалтерского учета не может применяться на предприятиях, отчетность которых должна обнародоваться, и в бюджетных учреждениях.

(абзац пятый части четвертой статьи 8 с изменениями
внесенными согласно Закону Украины от 08.07.2010 г. N 2457-VI)

Предприятие, представля ющее общественный интерес, обязано образовать бухгалтерскую службу во главе с главным бухгалтером, в состав которой входят не мен е е двух лиц . Положение этого абзаца не распространяется на негосударственные пенсионные фонды и институты общего инвестирования.

(часть четверт ая статьи 8 дополнен а новым абзацем
шестым согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ,
в связи с этим абзац шестой считать абзацем седьмым)

Задание и функциональные обязанности бухгалтерских служб, полномочия руководителя бухгалтерской службы в бюджетных учреждениях определяются Кабинетом Министров Украины.

(часть четвертая статьи 8 дополнена абзацем седьмым
согласно Закону Украины от 08.07.2010 г. N 2457-VI)

5. Предприятие самостоятельно:

определяет по согласованию с владельцем (владельцами) или уполномоченным им органом (должностным лицом) в соответствии с учредительными документами учетную политику предприятия;

(абзац второй части пятой статьи 8
в редакции Закона Украины от 12.05.2011 г. N 3332-VI)

избирает форму бухгалтерского учета как определенную систему регистров учета, порядка и способа регистрации и обобщения информации в них с соблюдением единых принципов, установленных данным Законом, и с учетом особенностей своей деятельности и технологии обработки учетных данных;

разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного (управленческого) учета, отчетности и контроля хозяйственных операций, определяет права работников на подписание бухгалтерских документов;

утверждает правила документооборота и технологию обработки учетной информации, дополнительную систему счетов и регистров аналитического учета;

может выделять на отдельный баланс филиалы, представительства, отделения и другие отдельные подразделения, которые обязаны вести бухгалтерский учет, с последующим включением их показателей в финансовую отчетность предприятия;

определяет целесообразность применения международных стандартов (кроме случаев, когда обязательность применения международных стандартов определена законодательством).

(часть пятая статьи 8 дополнена абзацем седьмым
согласно Закону Украины от 02.12.2010 г. N 2756-VI)

6. Руководитель предприятия обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неуклонное выполнение всеми подразделениями, службами и работниками, причастными к бухгалтерскому учету, правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения порядка оформления и представления к учету первичных документов.

7. Главный бухгалтер или лицо, обеспечива ющее ведение бухгалтерского учета предприятия:

(абзац первый части седьмой статьи 8 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

обеспечивает соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, составления и представления в установленные сроки финансовой отчетности;

организует контроль за отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций;

принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от недостачи, кражи и порчи активов предприятия;

обеспечивает проверку состояния бухгалтерского учета в филиалах, представительствах, отделениях и других отдельных подразделениях предприятия;

подает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», информацию центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

(часть седьмая статьи 8 дополнена абзацем шестым
согласно Закону Украины от 14.10.2014 г. N 1702-VII)

Главным бухгалтером предприятия , представля ющего общественный интерес, может быть назначено лицо, которое имеет полн ое в ысшее экономическое образование, стаж работы в сфере финансов, бухгалтерского учета и налогообложения не мен е е трех лет, не имеет непогашенной или неснятой судимости за совершени е преступления против собственности и в сфере хозяйственной деятельности.

(часть седьм ая статьи 8 дополнен а абзацем седьмым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Другие требования к главному бухгалтеру предприятия, представля ющего общественный интерес, могут быть определены З аконом.

(часть седьм ая статьи 8 дополнен а абзацем восьмым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

8. Главный бухгалтер или лицо, обеспечива ющее ведение бухгалтерского учета предприятия, не несет дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности за представлени е центральному органу исполнительной власти, реализу ющему государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, информации о финансовой операции, даже если такими действиями причинен вред юридическому или физически м лицам, и за другие действия, если он о действовал о в пределах выполнения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

(стать я 8 дополнен а новой частью восьмой
согласно Закону Украины от 14.10.2014 г. N 1702-VІІ,
в связи с этим часть восьмую считать частью девятой,
часть восьмая стать и 8 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

9. Ответственность за бухгалтерский учет хозяйственных операций, связанных с ликвидацией предприятия, включая оценку имущества и обязательств предприятия и составление ликвидационного баланса и финансовой отчетности, возлагается на ликвидационную комиссию, которая образуется в соответствии с законодательством.

Статья 9. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета

(название статьи 9 с изменениями, внесенными согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

1. Основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы. Для контроля и упорядочения обработки данных на основании первичных документов могут составляться сводные учетные документы.

(часть первая статьи 9 в редакции
Закона Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

2. Первичные и сводные учетные документы могут быть составлены в бумажной или в электронной форме и должны иметь такие обязательные реквизиты:

(абзац первый части второй статьи 9 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

название документа (формы);

(абзац третий части второй статьи 9 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

название предприятия, от имени которого составлен документ;

содержание и объем хозяйственной операции, единицу измерения хозяйственной операции;

должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления;

личную подпись или другие данные, дающие возможность идентифицировать лицо, принимавшее участие в осуществлении хозяйственной операции.

(абзац седьмой части второй статьи 9 с изменениями, внесенными
согласно Законам Украины от 03.09.2015 г. N 675-VІІІ,
от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

Первичные документы, составленные в электронной форме, применяются в бухгалтерском учете при условии соблюдения требований законодательства об электронных документах и электронном документообороте.

(часть вторая статьи 9 дополнена абзацем восьмым
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

Несущественные недостатки в документах, которые содержат сведения о хозяйственной операции, не явля ю тся основанием для непризнания хозяйственной операции, при условии, что такие недостатки не препятствуют возможности идентифицировать лицо, принима вшее участие в осуществлении хозяйственной операции, и содержат сведения о дате составления документа, название предприятия, от лица которого составлен документ, содержание и объем хозяйственной операции и т.п.

(часть втор ая статьи 9 дополнен а абзацем девятым
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

3. Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных документах, систематизируется на счетах бухгалтерского учета в регистрах синтетического и аналитического учета путем двойной записи их на взаимоувязываемых счетах бухгалтерского учета. Операции в иностранной валюте отображаются также в валюте расчетов и платежей по каждой иностранной валюте отдельно.

Данные аналитических счетов должны быть тождественными соответствующим счетам синтетического учета на конец последнего дня каждого месяца.

(абзац второй части третьей статьи 9 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

Права и обязанности сторон, возника ющие по результатам осуществления хозяйственной операции, оформленной первичным документом согласно требованиям данного Закона, не зависят от факта отображения е го в регистрах и на счетах бухгалтерского учета.

(часть треть я статьи 9 дополнен а абзацем третьим
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

4. Регистры бухгалтерского учета должны иметь название, период регистрации хозяйственных операций, фамилии и подписи или другие данные, которые дают возможность идентифицировать лиц, которые принимали участие в их составлении.

5. Хозяйственные операции должны быть отображены в учетных регистрах в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены.

6. В случае составления и хранения первичных документов и регистров бухгалтерского учета с использованием электронных средств обработки информации предприятие обязано за свой счет изготовить их копии на бумажных носителях по требованию других участников хозяйственных операций, а также правоохранительных органов и соответствующих органов в пределах их полномочий, предусмотренных Законами.

(часть шестая статьи 9 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 03.11.2016 г. N 1724-VІІІ,
который вводится действие с 03.01.2017 г.)

7. Предприятие принимает все необходимые меры для предотвращения несанкционированного и незаметного исправления записей в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета и обеспечивает их надлежащее хранение в течение установленного срока.

8. Ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность отображенных в них данных несут лица, которые составили и подписали настоящие документы.

9. Копии первичных документов и регистров бухгалтерского учета могут быть изъяты у предприятия лишь по решению соответствующих органов, принятых в пределах их полномочий, предусмотренных Законами. Обязательным является составление реестра документов, которые изымаются в порядке, установленном законодательством.

Изъятие оригиналов таких документов и регистров запрещается, кроме случаев, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.

(абзац второй части девятой статьи 9 с изменениями
внесенными согласно Закону Украины от 13.04.2012 г. N 4652-VI)

(часть девятая статьи 9 в редакции
Закона Украины от 02.12.2010 г. N 2756-VI)

Статья 10. Инвентаризация активов и обязательств

1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, во время которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

2. Объекты и периодичность проведения инвентаризации определяются владельцем (руководителем) предприятия, кроме случаев,когда ее проведение является обязательным согласно законодательству.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 11. Общие требования к финансовой отчетности

1. Предприятия обязаны составлять финансовую отчетность на основании данных бухгалтерского учета.

Финансовая отчетность подписывается руководителем (владельцем) предприятия или уполномоченным лицом в определенном законодательством порядке и бухгалтером или лицом, обеспечива ющим ведение бухгалтерского учета предприятия. В случае если бухгалтерский учет предприятия ведется предприятием, пр оводящим деятельность в сфере бухгалтерского учета и/или аудиторской деятельности, финансовую отчетность подписывают руководитель предприятия или уполномоченное лицо, а также руководитель предприятия, про водящего деятельность в сфере бухгалтерского учета и/или аудиторской деятельности, или уполномоченн ое им лицо. При этом ответственность предприятия, про водящего деятельность в сфере бухгалтерского учета и/или аудиторской деятельности, определяется З аконом и договором о предоставлении бухгалтерских услуг.

Финансовую отчетность предприятия, представля ющего общественный интерес, подписывают руководитель или уполномоченное лицо в определенном законодательством порядке и главный бухгалтер. Финансовая отчетность негосударственных пенсионных фондов и институтов общего инвестирования подписывается в порядке, предусмотренном законодательством.

Ответственность за своевременное и в полном объеме представлени е и обнародование финансовой отчетности несет уполномоченный орган (должностное лицо), осуществля ющий руководство предприятием, или владелец согласно законодательству и учредительным документам.

2. Порядок и сроки представления финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства органам государственной власти определяются Кабинетом Министров Украины, для банков — Национальным банком Украины.

3. Для микропредприятий, малых предприятий, непредпринимательских обществ и представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности, кроме тех, которые обязаны составлять финансовую отчетность по международным стандартам, устанавливается сокращенная по показателям финансовая отчетность в составе баланса и отчета о финансовых результатах.

4. Состав и формы финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности, отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства предприятий (кроме банков), финансовой отчетности о выполнении бюджетов устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализу ющим государственную политику в сфере статистики.

5. Состав и формы финансовой отчетности, консолидированной финансовой отчетности и отчета об управлении банков устанавливаются Национальным банком Украины.

6. Финансовая отчетность и консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам составляются на основании таксономии финансовой отчетности по международным стандартам.

7. Отчет об управлении подается вместе с финансовой отчетностью и консолидированной финансовой отчетностью в порядке и сроки, установленные З аконом. В случае представления предприятием консолидированной финансовой отчетности подается консолидированный отчет об управлении. От представления отчета об управлении освобождаются микропредприятия и малые предприятия. Средние предприятия имеют право не отображать в отчете об управлении нефинансовую информацию.

(статья 11 с изменениями, внесенными согласно
Законам Украины от 08.07.2010 г. N 2457-VІ,
от 02.12.2010 г. N 2756-VІ,
от 15.02.2011 г. N 3024-VІ,
от 16.10.2012 г. N 5463-VІ,
от 17.07.2015 г. N 652-VІІІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 12. Консолидированная финансовая отчетность

1. Предприятия, контролиру ющие другие предприятия (материнские предприятия), кроме финансовых отчетов о собственных хозяйственных операциях, обязаны составлять и подавать консолидированную финансовую отчетность согласно национальным положениям (стандарт ам ) бухгалтерского учета или международным стандартам финансовой отчетности.

Предприятия, контролиру ющие другие предприятия (кроме предприятий, представля ющих общественный интерес), могут не подавать консолидированн ую финансов ую отчетност ь , если вместе с контролируемыми предприятиями их показатели на дату составления годовой финансовой отчетности не превышают двух из таких критериев:

балансовая стоимость активов — до 4 миллионов евро;

чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — до 8 миллионов евро;

среднее количество работников — до 50 лиц.

2. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти, к сфер е управления которых принадлежат субъекты государственного сектора экономики, и органы, осуществля ющие управление имуществом субъектов коммунального сектора экономики, кроме собственной отчетности, составляют и подают консолидированную финансовую отчетность относительно предприятий, принадлеж ащих к сфер е их управлени я .

3. Объединени я предприятий, кроме собственной отчетности, составляют и подают консолидированную финансовую отчетность относительно предприятий, входя щих в и х состав, если это предусмотрено учредительными документами объединений предприятий согласно законодательству.

4. Центральный орган исполнительной власти, реализу ющий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, составляет консолидированную финансовую отчетность об общем имущественном состоянии и результатах деятельности субъектов государственного сектора и бюджетов.

(статья 12 с изменениями, внесенными согласно
Закон у Украины от 11.05.2000 г. N 1707-ІІІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 12 1 . Применение международных стандартов

1. Для составления финансовой отчетности применяются международные стандарты, изложен н ы е на государственн ом язык е и официально обнародованы на веб-странице центрального органа исполнительной власти, обеспечива ющего формирование и реализу ющего государственную политику в сфере бухгалтерского учета.

(часть первая стать и 12 1 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 16.10.2012 г. N 5463-VІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

2. Предприятия, представля ющие общественный интерес, публичные акционерные общества, предприятия, осуществля ющие деятельность по добыч е полезных ископаемых общегосударственного значения, а также предприятия, про водящие хозяйственную деятельность по видам, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины, составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

(часть вторая статьи 12 1 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

3. Предприятия, кроме отмеченных в части второй этой статьи, самостоятельно определяют целесообразность применения международных стандартов для составления финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности.

4. Предприятия информируют в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере статистики, о составлении ими финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам.

(часть четвертая статьи 12 1 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 16.10.2012 г. N 5463-VI)

5. Предприятия, указанные в части второй этой статьи, составляют и подают финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность органам государственной власти и другим пользователям по их требовани ю в порядке, определенном данным Законом, на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечива ющим формирование и реализу ющим государственную политику в сфере бухгалтерского учета.

(часть пята я статьи 12 1 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

(Закон дополнен статьей 12 1 согласно
Закон у Украины от 12.05.2011 г. N 3332-VІ)

6. Предприятия, которые согласно законодательству составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам, обязаны обеспечить ведение бухгалтерского учета согласно учетной политике по международным стандартам после представления первой финансовой отчетности или консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам, которая признается такой в порядке, определенном международными стандартами.

(стать я 12 1 дополнен а частью шестой согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 13. Отчетный период

1. Отчетным периодом для составления финансовой отчетности является календарный год. Промежуточная финансовая отчетность составляется по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев. Кроме того, согласно учетной политике предприятия финансовая отчетность может составляться за другие периоды.

Отчетный период для составления финансовой отчетности о выполнении бюджетов определяется Бюджетным кодексом Украины.

(часть первая стать и 13 в редакции
Закона Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

2. Первый отчетный период вновь созданного предприятия может быть менее 12 месяцев, но не более 15 месяцев.

3. Объединения предприятий кроме собственной отчетности составляют и подают сводную финансовую отчетность относительно всех предприятий, которые входят в их состав, если это предусмотрено учредительными документами объединений предприятий в соответствии с законодательством.

(часть третья статьи 12 с изменениями, внесенными
согласно Закону Украины от 11.05.2000 г. N 1707-III)

Статья 14. Представление и обнародование финансовой отчетности

1. Предприятия обязаны подавать финансовую отчетность органам, к сфер е управления которых они принадлежат, трудовым коллективам по их требовани ю , владельцам ( учредителям ) согласно учредительны х документ ов , если другое не предусмотрено данным Законом. Органам государственной власти и другим пользователям финансовая отчетность подается со гласно законодательств у .

2. Финансовая отчетность предприятий не представляет коммерческой тайны, не является конфиденциальной информацией и не принадлежит к информации с ограниченным доступом, кроме случаев, предусмотренных З аконом. На финансовую отчетность не распространяется запрет относительно распространения статистической информации. Предприятия обязаны предоставлять копии финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности по запросу юридических и физически х лиц в порядке, предусмотренном Законом Украины «О доступе к публичной информации».

3. Предприятия, представля ющие общественный интерес (кроме крупных предприятий, не являю щихся эмитентами ценных бумаг), публичные акционерные общества, субъекты естественных монополий на общегосударственном рынке и предприятия, осуществля ющие деятельность по добыч е полезных ископаемых общегосударственного значения, обязаны не позднее чем до 30 апреля года, наступа ющего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на своей веб-странице (в полном объеме) и друг им способом в случаях, определенных законодательством.

Крупные предприятия, не являю щиеся эмитентами ценных бумаг, и средние предприятия обязаны не позднее чем до 1 июня года, наступа ющего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на своей веб-странице (в полном объеме).

(абзац второй части третьей статьи 14
вступает в силу с 01.01.2019 г. согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Другие финансовые учреждения, принадлеж ащие к микропредприятиям и малым предприятиям, обязаны не позднее чем до 1 июня года, наступа ющего за отчетным периодом, обнародовать годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на собственной веб-странице (в полном объеме).

(абзац третий части третьей статьи 14
вступает в силу с 01.01.2019 г. согласно
Закон у Украины от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Предприятия обязаны обеспечивать доступность финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности для ознакомления юридических и физически х лиц по местонахождению этих предприятий.

4. Главные распорядители бюджетных средств обнародуют годовую финансовую отчетность, годовую консолидированную финансовую отчетность не позднее чем до 30 апреля года, наступа ющего за отчетным периодом, путем размещения на своей веб-странице.

Центральный орган исполнительной власти, реализу ющий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, обнародует годовую консолидированную финансовую отчетность об общем имущественном состоянии и результатах деятельности субъектов государственного сектора и бюджетов не позднее чем до 1 июня года, наступа ющего за отчетным периодом, на своей веб-странице.

5. В случае ликвидации предприятия ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и в случаях, предусмотренных З аконом, публикует его на протяжении 45 дней после утверждения.

6. Предприятия могут подавать уточненную финансовую отчетность и уточненную консолидированную финансовую отчетность на замену ранее представленной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности по результатам пров едения аудиторской проверки, с целью исправления самостоятельно выявленных ошибок или по други м причин ам . Представление и обнародование уточненной финансовой отчетности и уточненной консолидированной финансовой отчетности осуществляются в таком же порядке, как и финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, которые уточняются.

(статья 14 с изменениями, внесенными согласно
Законам Украины от 09.02.2006 г. N 3422-ІV,
от 15.02.2011 г. N 3024-VІ,
от 12.05.2011 г. N 3332-VІ,
от 22.12.2011 г. N 4224-VІ,
от 24.10.2013 г. N 663-VІІ,
от 02.09.2014 г. N 1669-VІІ,
от 02.06.2016 г. N 1405-VІІІ,
от 13.04.2017 г. N 2019-VІІІ,
в редакции Закона Украины
от 05.10.2017 г. N 2164-VІІІ)

Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства о бухгалтерском учете
и финансовой отчетности

Контроль за соблюдением законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине осуществляется соответствующими органами в пределах их полномочий, предусмотренных Законами.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Закон вступает в силу с 1 января 2000 года.

Административные штрафы, которые могут быть наложены в соответствии с Законами Украины на руководителей и других должностных лиц предприятий в связи с допущенными методологическими ошибками или арифметическими описками ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, связанными с введением национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, применяются с 1 января 2001 года.

(пункт 1 раздела V дополнен абзацем вторым согласно
Закону Украины от 22.06.2000 г. N 1829-III)

2. Кабинету Министров Украины:

подготовить и подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в законы Украины, вытекающие из данного Закона;

привести свои нормативно правовые акты в соответствие с данным Законом;

обеспечить разработку министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовых актов, предусмотренных этим Законом, а также пересмотр и отмену их нормативно-правовых актов, противоречащих данному Закону.

www.profiwins.com.ua